Privacybeleid

Welkom bij het privacybeleid van Lekker Bikes Europe BV. Lekker Bikes Europe BV respecteert jouw privacy en zet zich in voor een zorgvuldig en veilig gebruik van jouw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Lekker Bikes Europe B.V., hierna "LEKKER Bikes", "Ons" of "Wij".
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking door LEKKER Bikes van alle persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en zakenpartners en andere personen. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Privacy Verklaring, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Helemaal onderaan deze Privacy Verklaring kun je lezen wanneer deze Privacy Verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Wie zijn wij?

De website van LEKKER Bikes is eigendom van LEKKER Bikes Europe BV: Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 81168365. Geregistreerd in Nederland, Tweede Kostverlorenkade 68, 1053 SB, Amsterdam. Met betrekking tot de activiteiten zoals beschreven in deze Privacy Verklaring is LEKKER Bikes te kwalificeren als 'Verantwoordelijke' in de zin van de wet.

Welke persoonsgegevens verzamelt LEKKER Bikes van jou?

LEKKER Bikes verzamelt verschillende categorieën van persoonsgegevens:

- Persoons- en contactgegevens (bijvoorbeeld naam, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer)

- Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)

- Aankoopgegevens (bijvoorbeeld aankoopdatum en type product)

- Voorkeuren voor marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld of je je hebt geregistreerd of afgemeld voor e-mailaanbiedingen en/of ons onderzoek)

- Apparaatinformatie (bijvoorbeeld: IP-adres, taal- en browserinstellingen, tijdzone, schermresolutie, besturingssysteem)

- Interactiegegevens inclusief foto's (bijvoorbeeld jouw contact met onze klantenservice, digitale en/of schriftelijke correspondentie en bijvoorbeeld wanneer je foto's uploadt ter ondersteuning van jouw serviceverzoeken).

Wanneer je een product koopt, krijg je ook een verzoek om jouw betalingsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld en verwerkt door een van onze derde betalingsproviders. Deze derden zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw betalingsgegevens binnen de door de wet gestelde grenzen. LEKKER Bikes heeft geen toegang tot jouw betalingsgegevens en deze persoonsgegevens worden niet door ons verzameld en/of verwerkt. Deze Privacy Verklaring is dus niet van toepassing op bovengenoemde verwerkingsactiviteit. Voor meer informatie over de wijze waarop jouw betalingsgegevens worden verzameld en verwerkt, verwijzen wij je naar de privacy verklaring op de website van onze betalingsprovider: Mollie BV https://www.mollie.com/en/privacy
Wij ontvangen de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld adres- of contactgegevens van anderen wanneer je ons tijdens het afrekenen alternatieve verzendadressen verstrekt. Wij vestigen jouw aandacht erop dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen het verstrekken van hun persoonsgegevens aan LEKKER Bikes goedkeuren.

Voor welke doeleinden verwerkt LEKKER Bikes jouw persoonsgegevens?

LEKKER Bikes verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de koopovereenkomst(en) zoals met je gesloten, administratie, service, communicatie en (al dan niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek, kwaliteits- en beheersdoeleinden en om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Op welke rechtsgrond baseert LEKKER Bikes de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig wanneer zij is gebaseerd op een van de bij wet limitatief opgesomde gronden. LEKKER Bikes beroept zich op drie van die rechtsgronden. Onze verwerkingsactiviteiten vinden plaats ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst, en/of een gerechtvaardigd belang van LEKKER Bikes, of jouw gegeven toestemming.

Uitvoering van een contract

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de noodzakelijke stappen uit te voeren voor het aangaan van een contract en om het contract dat wij samen met jou zijn aangegaan uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang

"Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor de gerechtvaardigde belangen van LEKKER Bikes. Onder de volgende titel kan je meer lezen over de gerechtvaardigde belangen van LEKKER Bikes."

Gegeven toestemming

Met jouw toestemming mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden en/of ter ondersteuning van ons marktonderzoek. Je kan jouw gegeven toestemming altijd intrekken.

Welk gerechtvaardigd belang van LEKKER Bikes maakt de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtmatig?

Voor LEKKER Bikes is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk om een duurzame relatie met haar klanten te creëren en te onderhouden, om onze producten, diensten en processen te controleren en te verbeteren en om haar redelijke bedrijfsbelangen te beschermen. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, om consumenten te vragen ons feedback te geven over onze producten, om veiligheidsincidenten te voorkomen. Indien mogelijk zullen wij de zogenaamde 'opt-out regeling' gebruiken en toepassen op onze communicatie. Op die manier kun je eenvoudig aangeven wanneer je geen communicatie van LEKKER Bikes meer wilt ontvangen. Uiteraard kun je ook altijd rechtstreeks contact met ons opnemen via info.eu@lekkerbikes.com.

Aan wie verstrekt LEKKER Bikes jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die in onze naam en voor onze rekening persoonsgegevens verwerken (bekend als "verwerkers"), aan wetenschappelijke instellingen in het kader van onderzoek en ontwikkeling, aan derden wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, aan onze commerciële partners, en aan de politie of gerechtelijke autoriteiten op hun verzoek indien zij gerechtigd zijn de persoonsgegevens op te vragen.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de EU doorgegeven?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar LEKKER Bikes is gevestigd. Wij kunnen persoonsgegevens over jou delen met derden, zoals zakelijke partners, dienstverleners en/of verkopers die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten. Elke overdracht zal gebaseerd zijn op passende waarborgen (adequaatheidsbesluit en/of standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie).

Hoe lang bewaart LEKKER Bikes jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwijderd en/of geanonimiseerd wanneer jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren kan sterk variëren, afhankelijk van de context van de diensten die wij aanbieden, onze wettelijke verplichtingen en de (lokale) entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt. De volgende criteria worden vaak gebruikt om de bewaartermijn te bepalen: de aard van de persoonsgegevens, de context waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, de gevolgen voor de betrokkene en het bestaan van passende waarborgen (zoals pseudonimisering).

Hoe kan je jouw privacy rechten uitoefenen en jouw persoonsgegevens beheren?

Je kan contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetgeving:

- Recht om jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover je oorspronkelijk toestemming gaf voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

- Recht op inzage, correctie, verwijdering of verzoek om beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens.

- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing en/of verwerking op basis van legitieme belangen als grondslag voor de verwerking (zoals onderzoek en ontwikkeling).

- Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons heeft verstrekt.

Je kan sommige van deze rechten uitoefenen via de instellingen in jouw persoonlijke account bij ons (als je zo'n persoonlijke account heeft).

Je kan elk van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info.eu@lekkerbikes.com